Het Ranonkel Fonds

Waarom het Ranonkel Fonds?

In 2010 is het Ranonkel Fonds opgericht nadat de vereniging, door een tekort aan vrijwilligers, haar oorspronkelijke activiteiten heeft moeten staken. De doelstelling van het Ranonkel Fonds is het verstrekken van donaties aan instellingen van algemeen nut en zonder winstoogmerk op het gebied van Welzijn, Cultuur of Sport ten behoeve van de jeugd in de gemeente Kaag en Braassem en de direct aangrenzende plaatsen Weteringbrug en Leimuiderbrug.

Het verstekken van een donatie kan gebeuren naar aanleiding van een aanvraag voor ondersteuning van toekomstige projecten en op eigen voordracht van het bestuur van Jeugdvereniging Ranonkel.

Voor het doen van aanvragen hebben wij een aantal voorwaarden en criteria opgesteld met hiernaast de procedure die wij volgen bij de behandeling. Ook het werkgebied hebben wij vastgelegd zodat onze focus gericht blijft op de lokale gemeenschap.

De doelstelling van het Ranonkel Fonds is het verstrekken van donaties aan instellingen van algemeen nut en zonder winstoogmerk op het gebied van Welzijn, Cultuur of Sport ten behoeve van de jeugd in de gemeente Kaag en Braassem en de direct aangrenzende plaatsen Weteringbrug en Leimuiderbrug.

Het verstekken van een donatie kan gebeuren naar aanleiding van een aanvraag voor ondersteuning van toekomstige projecten en op eigen voordracht van het bestuur van Jeugdvereniging Ranonkel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvraagvoorwaarden

Als u een aanvraag wilt indienen, ontvangt het bestuur graag het online ingevulde aanvraagformulier met o.a. een omschrijving van het project waarvoor de donatie wordt aangevraagd.

Als bijlage voegt u een kopie van de volgende stukken toe:

 • statuten (de actuele statuten met handtekening van de notaris);
 • uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 1 jaar;
 • een zo recent mogelijk financieel jaarverslag, inclusief Balans en Verlies- en Winstrekening;
 • een begroting van het project;
 • een financieringsplan (dekkingsplan) van het project met daarin aangegeven de reeds ontvangen toezeggingen van subsidies en/of donaties en eigen bijdrage;
 • indien van toepassing de aan uw instelling uitgebrachte offerte(s) t.b.v. het project;
 • indien van toepassing een kopie van de beschikking ANBI instelling door de belastingdienst te ‘s-Hertogenbosch.

Omdat het bestuur één maal per kwartaal bijeenkomt, doet u er goed aan uw aanvraag tussen 4 en 6 maanden vóór aanvang van het project in te dienen.

Het Ranonkel Fonds neemt geen aanvragen in behandeling van projecten die al hebben plaatsgevonden of al zijn gerealiseerd voor de datum waarop de aanvraag door het bestuur behandeld wordt.

Behandelprocedure en -termijn

De behandeling van uw aanvraag verloopt als volgt:

 • Na ontvangst wordt uw aanvraag eerst getoetst aan de criteria. Indien de aanvraag daar niet aan voldoet, ontvangt u, per e-mail, een schriftelijke afwijzing van uw aanvraag.
 • Indien de aanvraag in orde is, wordt die in de daartoe geschikte bestuursvergadering van het Ranonkel Fonds behandeld. U krijgt in dit geval, per e-mail, een schriftelijke bevestiging dat uw aanvraag voldoet aan de gestelde criteria en voorzien is van alle informatie en derhalve in behandeling zal worden genomen.
 • Indien de aanvraag wèl aan de criteria voldoet, maar er nog informatie ontbreekt, dan ontvangt u, per e-mail, schriftelijk het verzoek aanvullende informatie te sturen.
 • Zodra het bestuur de aanvraag heeft behandeld in de vergadering, ontvangt u binnen één week schriftelijk bericht of de aanvraag is gehonoreerd met een donatie of is afgewezen.
 • Een aanvraag kan het best tussen 4 en 6 maanden vóór aanvang van het project bij het Ranonkel Fonds worden ingediend.

Ten slotte vraagt het Ranonkel Fonds, alvorens tot uitbetaling van de toegekende donatie over te gaan, u om een verklaring waarin u zich verplicht tot het verstrekken van een financiële verantwoording.

Criteria aanvraag

Het Ranonkel Fonds geeft alleen financiële steun aan verenigingen en stichtingen (rechtspersonen) en aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zonder winstoogmerk:

 • die statutair gevestigd zijn binnen het werkgebied van het Ranonkel Fonds en een aanvraag indienen voor een éénmalig gericht project, ten behoeve van de jeugd, dat in het werkgebied plaatsvindt;
 • die actief zijn op het gebied van Welzijn, Cultuur of Sport;
 • die geen belasting over winst verschuldigd zijn;
 • die de afgelopen 18 maanden geen donatie hebben ontvangen van het Ranonkel Fonds.

De door het bestuur van het Ranonkel Fonds aangemerkte (koepel)organisaties die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen één maal per jaar een donatie aanvragen voor een gericht project waarvoor zij in de afgelopen 18 maanden geen donatie hebben ontvangen van het Ranonkel Fonds.

Het Ranonkel Fonds geeft in principe geen financiële steun aan:

 • verenigingen van eigenaren, woongemeenschappen en/of woongroepen;
 • dorpshuizen tenzij deze onder de fiscale vrijstelling van schenkingsrecht vallen als niet-commercieel dorpshuis;
 • individuen;
 • publiekrechtelijke instellingen (overheid);
 • projecten waarvan de positieve opbrengst deels of geheel ten goede komt aan projecten of participanten buiten het werkgebied van het fonds (bijv. stedenbanden, internationale projecten);
 • projecten van regionale afdelingen van instellingen die statutair buiten het werkgebied van het Ranonkel Fonds gevestigd zijn;
 • onderwijs (met uitzondering van schoolspeelpleinen, mits 24 uur per etmaal openbaar toegankelijk voor de buurtkinderen);
 • instellingen die beogen projecten van derden mede te financieren (indirecte aanvragen);
 • projecten en instellingen met een politiek of religieus karakter;
 • projecten van nationaal opererende instellingen (bijv. Astmafonds, 3VO, KWF, Nierstichting, Hartstichting, Brandwondenstichting etc.) of institutionele particuliere vermogensfondsen;
 • projecten met een lange looptijd;
 • projecten gericht op de bouw van onroerend goed (met uitzondering van projecten gericht op de inrichting daarvan);
 • projecten gericht op exploitatie-, opstart- en overheadkosten;
 • beheerstichtingen;
 • projecten gericht op het doen uitgeven van boeken;
 • projecten gericht op de kosten van PR, publiciteit, promotie en citymarketing;
 • instellingen gericht op hobby’s (bijv. het verzamelen van postzegels, het houden en/of kweken van dieren, etc.);
 • speeltuinen, tenzij die openbaar toegankelijk zijn en het stichtingen of verenigingen betreffen binnen de particuliere sector;
 • projecten gericht op publieke festiviteiten en/of feestdagen van nationale aard.

Als een aanvraag in behandeling wordt genomen, is dat geen garantie voor toekenning van een donatie. Elke aanvraag wordt door het bestuur zorgvuldig bestudeerd en afgewogen. Tegen de beslissing van het bestuur is geen beroep mogelijk. Donaties worden zonder precedentwerking toegekend.

Werkgebied Ranonkel Fonds

Sinds 1 april 2010 is het werkgebied van het Ranonkel Fonds gelijk aan het grondgebied van de gemeente Kaag en Braassem met als toevoeging Weteringbrug en Leimuiderbrug. Hierdoor vallen de volgende postcode locaties binnen het werkgebied:

PostcodePlaatsnaam
2155Leimuiderbrug
2156Weteringbrug
2159Kaag
2355Hoogmade
2371Roelofarendsveen
2374Oud Ade
2375Rijpwetering
2376Nieuwe Wetering
2377Oude Wetering
2451Leimuiden / Bilderdam
2465Rijnsaterwoude
2481Woubrugge

Voor alle donatie aanvragen geldt dat de aanvrager statutair binnen het werkgebied gevestigd moet zijn en de te realiseren projecten binnen het werkgebied moeten plaatsvinden.

Vergaderdata bestuur

Het bestuur van Ranonkel komt eenmaal per kwartaal bijeen om de ingediende aanvragen te beoordelen of deze in aanmerking komen voor een donatie. In het onderstaande schema staan de vergaderdata en de daarbij behorende sluitingsdata.

SluitingsdataVergaderdatum
1 maartmedio maart
1 junimedio juni
1 septembermedio september
1 decembermedio december

De sluitingsdatum voor het inzenden van aanvragen ligt dus circa 2 weken voor de betreffende bestuursvergadering. Houdt u er rekening mee dat uw aanvraag minimaal 4 en maximaal 6 maanden voor de aanvang van het project ingediend moet worden.

Aanvraagformulier

Aanvragen kunnen worden gedaan worden via het online aanvraagformulier:

Aanvraagformulier openen